Kallelse till årsmöte 2014

Välkomna till årsmöte för Intresseföreningen Geocaching i Södertälje. Årsmötet kommer hållas 30 maj klockan 18:30 i Södertälje Stadshus, Lokalen heter “Symfonin”.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Ekonomisk berättelse

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Justering av röstlängd
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med rambudget för kommande verksamhetsår, jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter
 10. Val av:
  1. styrelseordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  3. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av stämman, utses till ordförande (sammankallande)
 11. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Motioner från medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *