Stadgar

Stadgar

§1 Föreningens namn

Den ideella föreningens namn är “Intresseföreningen Geocaching i Telge” och förkortas till GCT. På engelska blir detta “The Geocaching Society of Taelgia”.

§2 Ändamål

GCT är en ideell förening och har som syfte att:

 • främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching.
 • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare av sporten
 • göra Södertälje till ett intressant besöksmål för Geocaching.
 • Öka intresset för idrott och friluftsliv genom geocaching hos barn och ungdomar

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Södertälje kommun.

§4 Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.

§5 Organisation

GCT är en intresseorganisation där fysiska personer kan bli medlemmar. Verksamheten bedrivs av styrelsen samt de arbetsgrupper och de funktionärer som styrelsen utser.

§6 Medlemskap

Ansökan om inträde hanteras av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlem ska betala fastställd årsavgift, den som ej före februari månads utgång erlagt gällande avgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta till styrelsen, eller till den som styrelsen utser.

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att begära prövning av fråga om uteslutning till kommande stämma genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning kungjorts medlemmen.

§8 Medlemsavgift

 Medlemsavgiften fastställs av årsstämman.§9 Arvoden

Inga arvoden utgår till föreningens förtoendevalda och funktionärer. Styrelsen kan i varje enskilt fall besluta om att utbetala kostnadsersättningar för t.ex resor som företagits på uppdrag åt föreningen.

§10 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en ordförande och fyra eller sex ledamöter, med upp till två suppleanter.

Suppleant har rätt att deltaga i alla möten men rösträtt först vid ordinarie ledamots frånvaro. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda. Vid styrelsens konstituerande möte bestäms sekreterare och kassör för aktuell period. Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen kan vid behov utse befattningshavare eller arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. Styrelsen skall dokumentera sina beslut.

Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten med en föreslagen dagordning senast  1  vecka innan styrelsemötet. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de ordinarie ledamöterna deltar vid ett möte. Ordförande har utslagsröst om majoritet ej kan uppnås. Ordförande skall omgående kalla till möte om minst två av ledamöterna kräver det.

§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Justering av röstlängd
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med rambudget för kommande verksamhetsår, jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter
 10. Val av:
  1. styrelseordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  3. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av stämman, utses till ordförande (sammankallande)
 11. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Motioner från medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Extra stämma

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så finner nödvändigt eller då det påfordras av revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhållit begäran därom. Vid extra årsstämma må till behandling ej upptagas andra ärenden än de i kallelsen till stämman angivna. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i §11 stadgas om ordinarie årsstämma.

§13 Motioner

Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

§14 Kallelse till stämma

Medlem kallas till stämma via den e-postadress som medlemmen uppgett till föreningen. I undantagsfall kan kallelse ske per post då medlem så begärt. Kallelse utsändes senast fyra veckor före stämman. Med kallelsen bifogas uppgift om var handlingar till stämman finns tillgängliga. Handlingar samt motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar före stämman.

Då kallelse till stämma har utgått skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

§15 Revisorer

På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer samt för varje revisor en personlig suppleant.

§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av den eller dem styrelsen utser i den form och i den utsträckning styrelsen beslutar i varje enskilt fall.

§17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna, protokoll samt de handlingar revisorerna begär.

§18 Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor, med minst 3 månader mellan stämmorna. Vid båda stämmorna krävs bifall från minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.

§19 Upplösning

Föreningen kan upplösas efter styrelsens initiativ eller med motion till föreningsstämma. Upplösning fastslås genom beslut med bifall av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinare stämma.

Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella tillgångar överlåtas till motsvarande organisation inom i första hand Södertälje och i andra hand Sverige.  Om sådan saknas överlåts föreningens tillgångar till annan förening med säte i Södertälje kommun som verkar för ökat intresse för idrott och friluftsliv hos barn och unga. Beslut om fördelning av föreningens tillgångar skall tas av stämman i samband med att att beslutet att upplösa föreningen fattas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *